Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie

Rys historyczny

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK WE WSCHOWIE

UL. DASZYŃSKIEGO 47

RYS HISTORYCZNY PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK WE WSCHOWIE

Organem prowadzący placówkę jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektori Wrocławskiej, z siedzibą we Wrocławiu, ul św. Jadwigi 11.

Placówka oświatowa we Wschowie jest kontynuacją Zakładu Oświatowo-Wychowawczego z Laurowa koło Wilna na Litwie. Przemiany polityczne w roku 1945 zmusiły siostry do pozostawienia Laurowa, który znajdował się na ziemiach odebranych Polsce po II wojnie światowej i z grupą 120 sierot zostały przesiedlone na ziemie odzyskane, do Pawłowic koło Leszna. Następnie w 1946r. zostały przeniesione z Domem Dziecka do Wschowy najpierw przy ulicy Reymonta, a od 1947 r. przy ulicy Daszyńskiego 47.

Dom Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki funkcjonował w tym domu do momentu zamknięcia go przez władze oświatowe w 1952 roku. Od tego momentu siostry, mimo wielu trudności, prowadziły nieformalną ochronkę dla dzieci – gdzie dzieci pozostawały niejednokrotnie również na noc, gdy rodzicie wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy. Z biegiem czasu, odpowiadając na potrzeby środowiska siostry otworzyły nieformalne przedszkole. Wielką zasługę w prowadzeniu Domu Dziecka i ochronki miała s. Franciszka Tubielewicz, która nigdy nie opuściła tego domu, utrzymując kontakty z wieloma wychowankami i spoczywa na wschowskim cmentarzu.

Po upadku komunizmu, Siostry mogły już prawnie prowadzić swoją działalność wychowawczą. W 1994 roku placówka została wpisana do ewidencji placówek oświatowych przez Kuratorium Oświatowe w Lesznie jako Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek. Natomiast od 2001 przez Zarząd Miasta i Gminy Wschowa został dokonany wpis tej placówki do ewidencji szkół niepublicznych działających na terenie Miasta i Gminy. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność od jednego oddziału. Od 1.09. 2004 roku przedszkole mieści się w nowej części domu, wybudowanej dzięki wysiłkowi naszego Zgromadzenia Zakonnego, oraz dzięki życzliwości mieszkańców Wschowy i jej Władz.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Zadaniem przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.

Celem wychowawczym przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka jako osoby pojmowanej według zasad personalizmu chrześcijańskiego wspomaganego elementami systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, składającego się z trzech zasadniczy elementów: rozumu, religii i miłości. Przedszkole realizuje to zadanie w ścisłej współpracy z rodzicami oraz osobami i instytucjami wspomagającymi działalność przedszkola.

Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna zorganizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona według przyjętego programu.

Dzieci otoczone są indywidualna opieką.

Naszą troską jest całościowe wychowanie dziecka: troska o jego rozwój emocjonalny, psychiczny, społeczny, odkrywanie i rozwijanie posiadanych zdolności. Kształtowanie postaw prospołecznych i nabywania właściwych postaw moralnych. Pogłębianie zasad wiary. Szczególną troską otaczany rodziny ubogie, by dać ich dzieciom możliwość rozwoju w gronie rówieśników.

KADRA WYCHOWAWCZA

Kadra wychowawcza ulegała wielu zmianom. Ze względu na zwiększającą się liczbę oddziałów, jak i potrzeby innych naszych placówek oświatowych podlegających pod Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki jako organu Prowadzącego

W ciągu ostatnich lat funkcję dyrektora przedszkola sprawowały: s. Zofia Pastuszka, s. Danuta Napierała, s. Magdalena Giera i od 01.09.2011 funkcję tę pełni s. Mirosława Mańkowska.

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW I DZIECI

Rok szkolny liczba oddziałów liczba dzieci
do roku 2001/02w starym budynku 1 30
2002/03 2 35
2003/04 3 45
2004/05   (w nowym budynku) 3 75
od roku 2005/06 4 100

ROZWÓJ BAZY MATERIAŁOWEJ

Nasze przedszkole – początkowo bardzo niewielkie od roku 2004 mieści się w nowo wybudowanej części domu, w którym się cztery oddziały, w tym oddział „0”.

Przedszkole wyposażone jest w niezbędny sprzęt, jak kserokopiarka, rzutnik, komputery, z których korzystają pracownicy przedszkola oraz dzieci. Sale wyposażone są w nowe meble oraz dywany antyalergiczne. Każda grupa ma swoją łazienkę i zaplecze dla nauczyciela, w którym może trzymać potrzebny mu sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Każda grupa przedszkolna ma swoją tablicę ekspozycyjną umieszczoną w głównym holu. Dzięki temu rodzice mogą na bieżąco dowiedzieć się, nad czym dzieci pracowały danego dnia. Przedszkole posiada dużą stołówkę dla dzieci, oraz salę wielofunkcyjną, w której odbywają się zajęcia z rytmiki, oraz wszelkie występy dzieci dla ich rodziców, występy teatrzyków dla dzieci, oraz zebrania z rodzicami. Dzieci mogą korzystać z pięknego placu zabaw oddanego do użytku 1 września 2005 r.

Cały teren jest ogrodzony, co sprzyja bezpieczeństwu dzieci również poza budynkiem przedszkolnym. Plac przed przedszkolem przekształcony jest w parking, co ułatwia rodzicom w szybkim i bezpiecznym dotarciu z dzieckiem do budynku przedszkola. Teren wokół przedszkola jest zadbany, obsadzony zielenią. Dzieci bardzo chętnie korzystają z placu zabaw. Staramy się ciągle doposażać placówkę w potrzeby sprzęt i pomoce dydaktyczne.

OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole corocznie bierze udział w:

* przeglądzie widowisk jasełkowych

* festiwalu piosenki przedszkolnej

* przeglądzie widowisk teatralnych przedszkoli

* olimpiadzie sportowej przedszkolaków

* turnieju „Bezpieczna Zerówka”

W przedszkolu organizowane są spotkania z okazji:

* św. Mikołaja

* Bożego Narodzenia

* zabawy karnawałowej dla dzieci i rodziców

* Dnia Babci i Dziadka

* Wielkanocy

* Dnia Matki i Ojca

* Dnia Dziecka

* Zakończenia Roku Przedszkolnego

  • Na spotkanie z dziećmi zapraszane są różne osoby, które mogą przedstawić dzieciom coś ciekawego – np. wprowadzić w tajniki wykonywanego przez siebie zawodu itp. Zapraszane są również teatrzyki dla dzieci.

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która bardzo aktywnie włączona jest w życie przedszkola i pomaga w zorganizowaniu różnych akcji na rzecz dzieci.

  • włączamy się bardzo chętnie z propozycje konkursów organizowanych poza terenem naszego miasta i mamy tu już pewne osiągnięcia