RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:30 – 8:10 schodzenie się dzieci, zajęcia swobodne w kącikach zainteresowań

Praca stymulacyjno-wychowawcza z dzieckiem lub z grupą.

8:10 wprowadzenie do dnia, ćwiczenia poranne.

Modlitwa na rozpoczęcie dnia, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00 ŚNIADANIE

9:00 – 11:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
wg. programów odpowiednich dla grup.

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka,

– zajęcia edukacyjne w formie zbiorowej, grupowej i indywidualnej uwzględniające różne formy aktywności; słowną, matematyczną, plastyczno-techniczną, ruchową i muzyczną,

– wycieczki i spacery, zabawy ruchowe na powietrzu,

– obserwacje przyrodnicze; czynności porządkowe i higieniczne; przygotowanie do obiadu,

11:30 – 12:15 OBIAD

12:15 – 14:00 profilaktyka stomatologiczna- mycie zębów, odpoczynek dzieci- różne formy: zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki, utworów literackich itp…

13:30 – 14:00 PODWIECZOREK

14:00 – 16:30 zabawy o charakterze rekreacyjnym w sali na placu zabaw, samorealizacja w zabawie

– dowolne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, zabawy na powietrzu, praca indywidualna i wyrównawcza, podsumowanie dnia, utrwalenie zdobytych w ciągu dnia wiadomości, rozchodzenie się dzieci, indywidualny kontakt z dzieckiem i rodzicem.