MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

 

       WIZJA Przedszkola Sióstr Salezjanek

 Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie   jest miejscem integralnej formacji:

          # dąży wytrwale ku celom oświatowym właściwym przedszkolu,

          # wypełnia służbę publiczną w dialogu ze środowiskiem i Kościołem lokalnym,

          # wspiera centralną działalność wychowawczą i kulturalną propagowaną przez Rodzinę;

  Warunki materialne i kadrowe przedszkola pozwalają na to , by dziecko podczas pobytu w przedszkolu było bezpieczne, a metody wychowania i nauczania przygotowały je do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rówieśnikami 

to PRZEDSZKOLE , które w centrum wizji pedagogicznej stawia

 MIŁOŚĆ PASTERSKĄopartą na słowach św. Pawła :

„Miłość łaskawa jest, cierpliwa jest, wszystko znosi, wszystko przetrzyma”.

 

Jest to PRZEDSZKOLE KATOLICKIE – ponieważ przedstawia w osobie Chrystusa pełnię prawdy o człowieku i znajduje w nauczaniu Kościoła punkt odniesienia dla różnorakich problemów ludzkich;

 Jest to PRZEDSZKOLE SALEZJAŃSKIE – ponieważ czerpie natchnienie z systemu wychowawczego św. Jana Bosko bazującego na trzech zasadniczych elementach: rozumie, religii i dobroci.

 

Przedszkole Sióstr Salezjanek :

& Zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące z różnych powodów szczególnego zainteresowania

& Przyjmuje dzieci  takimi, jakimi są –  doceniając dobro jakie tkwi w każdym z nich;

& Sprzyja wymianie międzyosobowej na płaszczyźnie poza dydaktycznej pomiędzy nauczycielami a dziećmi i oferuje przyjazną obecność ze strony wychowawców;

& Stwarza środowisko wychowawcze charakteryzujące się klimatem rodzinnym, pogodą, radości i zaangażowaniem;

& Sprzyja  tworzeniu się grup zainteresowań;

& Stwarza  warunki, aby dziecko było w pełni sobą:

–          by żyło w radości i żywotności właściwej swej naturze ( radość, pogoda, święto )

–          by angażowało się i wdrażało w wypełnianie własnych obowiązków (nauka, praca – zabawa )

–          by żyło pod wejrzeniem Boga, który kocha, który jest Ojcem i oczekuje dziecięcej odpowiedzi  ( pobożność )

–          by stopniowo stawało się zdolne do bycia wśród rówieśników świadkiem i animatorem

 

 

                     MISJA Przedszkola Sióstr Salezjanek

 Misją   Przedszkola Sióstr Salezjanek jest wychowanie człowieka, który:

–          zastanawia się, myśli i podejmuje decyzje;

–          posiada wiedzę stosowną do swojego wieku i umie posługiwać się  nią w życiu;

–          jest świadomy swoich korzeni kulturowych;

–          żyje na co dzień wartościami ewangelicznymi, prawy obywatel;

–          aktywnie włącza się w życie rodziny, Kościoła i społeczeństwa.

                                                     

Misja przedszkola:  

Jesteśmy przedszkolem;  

  • promującym zdrowy tryb życia
  • zapewniającym indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka
  • oferującym szeroki zakres zajęć dodatkowych :
  • gimnastyka korekcyjna
  • rytmika
  • język zachodnioeuropejski
  • gwarantującym nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • współpracującym z zagranicą
  • współpracę z rodzicami opieramy na zasadzie partnerstwa, wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.
  • Promujemy prawa dziecka i prawa człowieka

Wielkość różnorodnych  zadań  i  ich  społeczna  doniosłość wymagają  nieustannego  starania  i  troski  o  jak  najwyższą  jakość pracy  placówki  .

Świadome  działanie  dyrektora  przedszkola  o  coraz  lepszą jakość  pracy  kierowanej  placówki  jest  wymogiem  najważniejszym  – gdyż od  tego  zależy  jego  istnienie.