NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK WE WSCHOWIE

UL. DASZYŃSKIEGO 47

RYS HISTORYCZNY PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK WE WSCHOWIE

Organem prowadzący placówkę jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektori Wrocławskiej, z siedzibą we Wrocławiu, ul św. Jadwigi 11.

Placówka oświatowa we Wschowie jest kontynuacją Zakładu Oświatowo-Wychowawczego z Laurowa koło Wilna na Litwie. Przemiany polityczne w roku 1945 zmusiły siostry do pozostawienia Laurowa, który znajdował się na ziemiach odebranych Polsce po II wojnie światowej i z grupą 120 sierot zostały przesiedlone na ziemie odzyskane, do Pawłowic koło Leszna. Następnie w 1946r. zostały przeniesione z Domem Dziecka do Wschowy najpierw przy ulicy Reymonta, a od 1947 r. przy ulicy Daszyńskiego 47.

Dom Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki funkcjonował w tym domu do momentu zamknięcia go przez władze oświatowe w 1952 roku. Od tego momentu siostry, mimo wielu trudności, prowadziły nieformalną ochronkę dla dzieci – gdzie dzieci pozostawały niejednokrotnie również na noc, gdy rodzicie wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy. Z biegiem czasu, odpowiadając na potrzeby środowiska siostry otworzyły nieformalne przedszkole. Wielką zasługę w prowadzeniu Domu Dziecka i ochronki miała s. Franciszka Tubielewicz, która nigdy nie opuściła tego domu, utrzymując kontakty z wieloma wychowankami i spoczywa na wschowskim cmentarzu.

Po upadku komunizmu, Siostry mogły już prawnie prowadzić swoją działalność wychowawczą. W 1994 roku placówka została wpisana do ewidencji placówek oświatowych przez Kuratorium Oświatowe w Lesznie jako Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek. Natomiast od 2001 przez Zarząd Miasta i Gminy Wschowa został dokonany wpis tej placówki do ewidencji szkół niepublicznych działających na terenie Miasta i Gminy. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność od jednego oddziału. Od 1.09. 2004 roku przedszkole mieści się w nowej części domu, wybudowanej dzięki wysiłkowi naszego Zgromadzenia Zakonnego, oraz dzięki życzliwości mieszkańców Wschowy i jej Władz.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Zadaniem przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.

Celem wychowawczym przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka jako osoby pojmowanej według zasad personalizmu chrześcijańskiego wspomaganego elementami systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, składającego się z trzech zasadniczy elementów: rozumu, religii i miłości. Przedszkole realizuje to zadanie w ścisłej współpracy z rodzicami oraz osobami i instytucjami wspomagającymi działalność przedszkola.

Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna zorganizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona według przyjętego programu.

Dzieci otoczone są indywidualna opieką.

Naszą troską jest całościowe wychowanie dziecka: troska o jego rozwój emocjonalny, psychiczny, społeczny, odkrywanie i rozwijanie posiadanych zdolności. Kształtowanie postaw prospołecznych i nabywania właściwych postaw moralnych. Pogłębianie zasad wiary. Szczególną troską otaczany rodziny ubogie, by dać ich dzieciom możliwość rozwoju w gronie rówieśników.

KADRA WYCHOWAWCZA

Kadra wychowawcza ulegała wielu zmianom. Ze względu na zwiększającą się liczbę oddziałów, jak i potrzeby innych naszych placówek oświatowych podlegających pod Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki jako organu Prowadzącego

W ciągu ostatnich lat funkcję dyrektora przedszkola sprawowały: s. Zofia Pastuszka, s. Danuta Napierała, s. Magdalena Giera i od 01.09.2011 funkcję tę pełni s. Mirosława Mańkowska.

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW I DZIECI

Rok szkolny liczba oddziałów liczba dzieci
do roku 2001/02w starym budynku 1 30
2002/03 2 35
2003/04 3 45
2004/05   (w nowym budynku) 3 75
od roku 2005/06 4 100

ROZWÓJ BAZY MATERIAŁOWEJ

Nasze przedszkole – początkowo bardzo niewielkie od roku 2004 mieści się w nowo wybudowanej części domu, w którym się cztery oddziały, w tym oddział „0”.

Przedszkole wyposażone jest w niezbędny sprzęt, jak kserokopiarka, rzutnik, komputery, z których korzystają pracownicy przedszkola oraz dzieci. Sale wyposażone są w nowe meble oraz dywany antyalergiczne. Każda grupa ma swoją łazienkę i zaplecze dla nauczyciela, w którym może trzymać potrzebny mu sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Każda grupa przedszkolna ma swoją tablicę ekspozycyjną umieszczoną w głównym holu. Dzięki temu rodzice mogą na bieżąco dowiedzieć się, nad czym dzieci pracowały danego dnia. Przedszkole posiada dużą stołówkę dla dzieci, oraz salę wielofunkcyjną, w której odbywają się zajęcia z rytmiki, oraz wszelkie występy dzieci dla ich rodziców, występy teatrzyków dla dzieci, oraz zebrania z rodzicami. Dzieci mogą korzystać z pięknego placu zabaw oddanego do użytku 1 września 2005 r.

Cały teren jest ogrodzony, co sprzyja bezpieczeństwu dzieci również poza budynkiem przedszkolnym. Plac przed przedszkolem przekształcony jest w parking, co ułatwia rodzicom w szybkim i bezpiecznym dotarciu z dzieckiem do budynku przedszkola. Teren wokół przedszkola jest zadbany, obsadzony zielenią. Dzieci bardzo chętnie korzystają z placu zabaw. Staramy się ciągle doposażać placówkę w potrzeby sprzęt i pomoce dydaktyczne.

OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole corocznie bierze udział w:

* przeglądzie widowisk jasełkowych

* festiwalu piosenki przedszkolnej

* przeglądzie widowisk teatralnych przedszkoli

* olimpiadzie sportowej przedszkolaków

* turnieju „Bezpieczna Zerówka”

W przedszkolu organizowane są spotkania z okazji:

* św. Mikołaja

* Bożego Narodzenia

* zabawy karnawałowej dla dzieci i rodziców

* Dnia Babci i Dziadka

* Wielkanocy

* Dnia Matki i Ojca

* Dnia Dziecka

* Zakończenia Roku Przedszkolnego

  • Na spotkanie z dziećmi zapraszane są różne osoby, które mogą przedstawić dzieciom coś ciekawego – np. wprowadzić w tajniki wykonywanego przez siebie zawodu itp. Zapraszane są również teatrzyki dla dzieci.

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która bardzo aktywnie włączona jest w życie przedszkola i pomaga w zorganizowaniu różnych akcji na rzecz dzieci.

  • włączamy się bardzo chętnie z propozycje konkursów organizowanych poza terenem naszego miasta i mamy tu już pewne osiągnięcia