MODEL PRZDSZKOLAKA

1.PROFIL DUCHOWY

 = kieruje się w życiu wartościami chrześcijańskimi (miłością, prawdą, przebaczeniem)

= odróżnia dobro od zła

= kształtuje swój charakter poprzez pracę nad sobą, zdolność do refleksji i weryfikacji

= ma szacunek do drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych

= troszczy się o swoje zdrowie i o innych

= ma poczucie własnej wartości

= umie rzetelnie i odpowiedzialnie pracować

= optymistycznie podchodzi do życia, jest kontaktowy i pogodny

2.PROFIL PRZEDSZKOLAKA – UCZNIA

 = zdobył umiejętność podstawowych operacji myślowych (kojarzenia, analizowania, wnioskowania, tworzenia syntezy, oceniania…)

=   jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole

=  ma podstawową wiedzę o swojej ojczyźnie, świecie, miejscu, w którym żyje

=  potrafi się kulturalnie zachować w różnych sytuacjach i miejscach

=  ma szacunek do własnych obowiązków i do pracy innych

  3.PROFIL  SPOŁECZNY

 =  potrafi żyć i pracować w grupie

=  jest aktywnym członkiem Kościoła

=  potrafi współpracować z innymi

Prawa Przedszkolaka

              Prawa dziecka –  w naszym przedszkolu:

Dzieci mają prawo do: akceptacji  takim, jakie jest! Jest ono P O D M I O T E M.

  • prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą – relacjami między dziećmi
  • wolności religijnej
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
  • nienaruszalności cielesnej,
  • poszanowania własności,
  • podejmowania decyzji i możliwości wyboru,
  • opieki i ochrony,
  • partnerskiej rozmowy na każdy temat
  • prawo do indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu / staramy się poznać każde dziecko przez rozmowy z rodzicami i poprzez własną obserwację, dostosowujemy metody pracy do możliwości dzieci, a tematykę zajęć w działaniach, doceniamy wysiłek dziecka włożony  w pracę, bez względu na jej efekt./do ich zainteresowań, dajemy wolność nie uczestniczenia